Metoprolol 5mg

Posted: rassi Date of post: 06-Feb-2019
<b>Metoprolol</b> Uses, Dosage, Side Effects -

Metoprolol Uses, Dosage, Side Effects -

Absorption: Well absorbed after oral administration. Distribution: Crosses the blood-brain barrier, crosses the placenta; small amounts enter breast milk. Metabolism and Excretion: Mostly metabolized by the liver (primarily by CYP2D6; the CYP2D6 enzyme system exhibits genetic polymorphism); ~7% of population may be poor metabolizers and may have significantly ↑ metoprolol concentrations and an ↑ risk of adverse effects. TIME/ACTION PROFILE (cardiovascular effects)When switching from immediate-release to extended-release product, the same total daily dose can be used PO: (Adults) Antihypertensive/antianginal– 25–100 mg/day as a single dose initially or 2 divided doses; may be ↑ q 7 days as needed up to 450 mg/day (immediate-release) or 400 mg/day (extended-release) (for angina, give in divided doses). MI– 25–50 mg (starting 15 min after last IV dose) q 6 hr for 48 hr, then 100 mg twice daily. Heart failure– 12.5–25 mg once daily (of extended-release), can be doubled every 2 wk up to 200 mg/day. Migraine prevention– 50–100 mg 2–4 times daily (unlabeled). IV: (Adults) MI– 5 mg q 2 min for 3 doses, followed by oral dosing. Tablets (tartrate): 25 mg, 50 mg, 100 mg Cost: Generic: All strengths $7.18/100Extended-release tablets (succinate; Toprol XL): 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg Cost: Generic: 25 mg $35.68/100, 50 mg $41.93/100, 100 mg $53.95/100, 200 mg $84.54/100Solution for injection: 1 mg/m LIn Combination with:hydrochlorothiazide (Dutoprol, Lopressor HCT). See combination drugs.metoprolol is a sample topic from the Davis's Drug Guide. It comes as immediate-release and extended-release oral tablets, and extended-release oral capsules. It also comes in an injectable form that’s only given by a healthcare provider. Metoprolol oral tablets are available as the brand-name drugs Lopressor and Toprol XL. Generic drugs usually cost less than the brand-name versions. In some cases, they may not be available in all strengths or forms as the brand-name drugs. The two brand-name forms of metoprolol (as well as the different generic forms) are different versions of the medication. They’re both metoprolol, but they contain different salt forms. The different salt forms enable the drugs to be used to treat different conditions. Metoprolol succinate is an extended-release version of metoprolol, so it remains in your bloodstream for a longer time.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA.

, pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, wykazuje podobną siłę blokady receptorów jak propranolol. Po podaniu metoprololu w postaci o kontrolowanym uwalnianiu selektywność w stosunku do receptorów β. Metoprolol wykazuje nieznaczne działanie stabilizujące błonę komórkową. Osłabia działanie amin katecholowych uwalnianych podczas wysiłku fizycznego lub stresu i powoduje zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, zmniejszenie pojemności minutowej i obniżenie ciśnienia tętniczego. Nie hamuje prawidłowych reakcji fizjologicznych w warunkach stresu, zachodzących pod wpływem adrenaliny uwolnionej z nadnerczy. W dawkach leczniczych w mniejszym stopniu powoduje skurcz mięśniówki oskrzeli niż niewybiórcze β-adrenolityki, co pozwala na stosowanie leku jednocześnie z β-mimetykami u chorych z astmą oskrzelową lub objawami POCh P. Przez zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen zmniejsza częstość epizodów bólowych i zwiększa tolerancję wysiłku w dławicy piersiowej. Działanie β-adrenolityków może być również związane ze zmniejszeniem stymulacji adrenergicznej z ośrodków naczynioruchowych w mózgu. Metoprolol to lek z grupy beta-adrenolityków, inaczej beta-brokerów. Oznacza to, że jego mechanizm działania polega na blokowaniu receptorów beta-adrenergicznych. Zażywanie metoprololu będzie powodowało zahamowanie aktywności układu współczulnego, którego aktywność powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i tym samym wzrost ciśnienia krwi. Producent leku: różni producenci w zależności od preparatu Postać, dawka, opakowanie: tabletki powlekane, tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 50 mg, 100 mg; 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg, 142,5 mg, 190 mg; opak. Kategoria dostępności: Rp – lek wydawany na receptęSubstancja czynna: winian metoprololu Podstawowym wskazaniem do stosowania metoprololu jest nadciśnienie tętnicze, ale również dławica piersiowa, kłopoty z układem sercowo-naczyniowym, a w szczególności częstoskurcz nadkomorowy czy zaburzenia rytmu serca. Metoprolol jest także wykorzystywany jako lek pomocniczy przy nadczynności tarczycy. Metoprolol stosowany jest również po zawale mięśnia sercowego, gdyż zmniejsza ryzyko powikłań (np.

<strong>Metoprolol</strong> Biofarm ZK 47,5 - pobierz plik

Metoprolol Biofarm ZK 47,5 - pobierz plik

Take this medicine only as directed by your doctor. Do not take more of it, do not take it more often, and do not take it for a longer time than your doctor ordered. Your dose may need to be changed several times in order to find out what works best for you. In addition to the use of this medicine, treatment for your high blood pressure may include weight control and changes in the types of food you eat, especially foods high in sodium (salt). Your doctor will tell you which of these are most important for you. You should first check with your doctor before changing your diet. Many patients who have high blood pressure will not notice any signs of the problem. It is very important that you take your medicine exactly as directed and that you keep your appointments with your doctor even if you feel well. Abrupt cessation my precipitate angina, MI, arrhythmias, or rebound HTN; discontinue by tapering over 1-2 weeks. Immediate-release form is metoprolol tartrate; extended-release form is metoprolol succinate. When switching from immediate release to extended-release product, use same total daily dose. The immediate and extended release products may not give same clinical response on mg:mg basis; monitor response and side effects when interchanging between metoprolol products. Concomitant amiodarone, digoxin, disopyramide, or non-dihydropyridine calcium channel blockers may increase the risk of bradycardia. Monitor closely for HF exacerbation and hypotension when titrating dose.

<b>Metoprolol</b> - American College of Cardiology
Metoprolol - American College of Cardiology

Metoprolol Lopressor, Toprol - XL Considerations for Use*. Acute setting 2.5 to 5 mg IV bolus over 2 minutes; may repeat every 5 minutes to a maximum. In addition to the use of this medicine, treatment for your high blood pressure may include weight control and changes in the types of food you eat, especially.

Metoprolol 5mg
Rating 4,7 stars - 673 reviews